วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธ์ิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.7 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรัง และมักรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะด้วย