วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต มีนายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะด้วย