ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฎิบัติในพื้นที่ หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยได้รับเกียรติจากท่านเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ วิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดร.สมบรูณ์ แซเจ็ง ดร. ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน และนายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้