วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร (สช.) จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะครูฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะด้วย