ภาพกิจกรรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักฯ    พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ และเข้ารับฟังปาฐกถาธรรม เรื่อง หลักการบริหารจัดการที่ดีและการนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดย พระครูประคุณสุตกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี มีความตระหนักในความสำคัญของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และได้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อนำไปสู่การทำงานเป็นทีมและมีความสมัครสมานสามัคคี บังเกิดผลดีต่อหน่วยงานและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภัทรนันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน