DSC04238881สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวกานดา ชูแก้ว  นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สบย.10 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำสารสนเทศจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม  2554 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก  เพื่อนำข้อมูลตัวชี้วัดหลักทางการศึกษาในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สบย.1-สบย.12 และกทม. ประจำปีงบประมาณ 2554 เพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และศูนย์ปฏิบัติการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา (ROC)

กานดา ชูแก้ว  รายงาน/ภาพ