76767นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม  2554 ณ โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2554 เพื่อการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ เป็นระบบและมีทิศทางเดียวกันในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สบย.1-12 และกทม.

นางสาวกานดา ชูแก้ว  รายงาน/ภาพ