ภาพกิจกรรมนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 10  งานชุมนุมยุวกาชาดระดับประเทศ ประจำปี 2554   นำคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 10 (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) จำนวน 250 คน เข้าร่วมงานชุมนุม ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2554 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  การจัดงานครั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศเข้าร่วมงานชุมนุมฯ จำนวน 6,700 คน ในระหว่างอยู่ค่ายพักแรมได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด , กิจกรรมสุขภาพ , กิจกรรมสัมพันธภาพ , กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ , กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง , กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมต่างๆ  มีความหลากหลาย ล้วนแต่เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ยุวกาชาด ซึ่งเป็นเยาวชนและอนาคตของชาติได้รับการฝึกฝน พัฒนาตนตามหลักการและวิธีการของยุวกาชาดต่อไป

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ภาพ