ภาพกิจกรรมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 502/2554 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554  นำทีมโดย นายเจน  แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 (นายสมพร  ฉั่วสกุล) ได้เดินทางลงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต ตามลำดับ ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 6 กันยายน 2554เพื่อทราบสภาพทั่วไปตลอดจนการรักษามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานไปแล้วว่ายังรักษามาตรฐานเดิมอยู่หรือไม

ปัญญา วันแรก  รายงาน/ภาพ