DSC04334_resizeกลุ่มติดตามและประเมินผล  สบย.10 จัดการประชุมปฎิบัติการวืจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และนำรูปแบบการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ ไปทดลองใช้จริงกับการตรวจราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2554   ณ  โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต

 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 50 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้แทนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ผู้แทนสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชน ผู้แทนการศึกษาเอกชนจังหวัด และคณะทำงานวิจัยของสบย.10  โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ) เป็นประธานการประชุมและให้เกียรติมาร่วมรับฟังการสรุปผลการประชุมดังกล่าว

DSC04310_resize

 

DSC04325_resize

DSC04367_resize

 

ตวงเพชร์  คงแก้ว  รายงาน/ภาพ