img002นางภภริญ  ใจเขียว  นักวิชาการศึกษาชำนายการพิเศษ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(นายอภิชาต จิระวุฒิ) ในงานโครงการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพันร่วมมือในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2554 โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

ภัทรนันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน