DSC02157_resizeผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 มอบหมายให้ นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) แลุะแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2555 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2554 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

ญาดา วงศ์ดาว  ภาพ/รายงาน