ภาพกิจกรรมนายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรของ สบย.10 และศูนย์เสมารักษ์ ระหว่างวันที่ 22 – 25  กันยายน 2554 ณ โรงแรมออร์คิดเดเซีย จ.ภูเก็ต

ญาดา วงศ์ดาว  ภาพ/รายงาน