DSC02383_resizeตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7(จังหวัดตรัง) ประกอบด้วย นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และขอความร่วมมือให้ สบย.10 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อประสานงานกับสถานศึกษาและจัดเตรียมถุงยังชีพ สำหรับมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย โดย สป.ศธ.ได้จัดสรรเงินสำหรับการดำเนินการ จำนวน 50,000 บาท  ในการนี้ สบย.10 ได้จัดเตรียมถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และประสนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว

ภภริญ  ใจเขียว  ภาพ/รายงาน