นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมการถวายผ้า
พระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2554 โดยเข้าร่วมพิธีฉลองพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน
2554 และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันเสาร์ 5 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้มีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก
1111นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2554 โดยเข้าร่วมพิธีฉลองพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันเสาร์ 5 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก