resize_1นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 พร้อมด้วย นายวิทูร  ทวีปรีดา  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ และนางญาดา  วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมตามโครงการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการของพนักงานครู ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2554  ณ ห้องประชุมผ่องโกมล  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยพนักงานครูของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบางเหนียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์  โรงเรียนเทศบาลสามกอง โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดิ์ และโรงเรียนเทศบาลเมือง  จำนวน 120 คน

ญาดา วงศ์ดาว  ภาพ/รายงาน