SAM_20501_resizeเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประจำทุกปี ในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษา

ภัทรานันทน์ นาควิจิตร รายงาน/ภาพ