SAM_2176_resizeวันที่  2 ธันวาคม 2554 คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคุรุสภา จังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสำนักงาน  ปลูกและตัดแต่งต้นไม้ จัดภูมิทัศน์ทั้งในและนอกสำนักงานให้ร่มรื่น สวยงาม และร่วมจัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตกแต่งประดับธงชาติ ธงทิว ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ภัทรานันทน์ นาควิจิตร รายงาน/ภาพ