ประกาศ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๐  กำหนดจัดการฝึกอบรมลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต