DSC02661_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๐ และนางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการสนทนากลุ่มสมัชชาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑ ณ ห้องพรหมเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ช่องว่างที่น่าห่วงใย การพัฒนาการศึกษา และแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีผู้แทนจากสภาการศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเข้าร่วมสนทนากลุ่มในครั้งนี้

ญาดา วงศ์ดาว ภาพ