DSC08925_resizeพระครูเมตตาภิรม เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวนาราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ได้จัดพิธีการต้อนรับการมาดำรงตำแหน่งในวันที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 08.30 - 10.00 น. โดยมีนายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน และนายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ และนายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

เจน แผลงเดชา ภาพ/รายงาน