21012012001_resizeปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ ได้มอบหมายให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555 ภาคใต้ ในวันที่ 21 มกราคม 2555 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต