วันที่ 24 มกราคม 2555 นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 543 ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
DSC05542_resize
การจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำฯ ในครั้งนี้ เป็นการจัดฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งเริ่มดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 5 คืน 6 วัน โดยใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ฝึกอบรมในภาคปฏิบัติการ และห้องประชุมของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 10 เป็นสถานที่ฝึกอบรมภาควิชาการ  วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมลูกเสือ และผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ ในพื้นที่รับผิดชอบของ สบย.10 (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านกระบวนการลูกเสือ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
วันที่ 24 มกราคม 2555 นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 543 ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   การจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำฯ ในครั้งนี้ เป็นการจัดฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งเริ่มดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 5 คืน 6 วัน โดยใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ฝึกอบรมในภาคปฏิบัติการ และห้องประชุมของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 10 เป็นสถานที่ฝึกอบรมภาควิชาการ  วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมลูกเสือ และผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ ในพื้นที่รับผิดชอบของ สบย.10 (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านกระบวนการลูกเสือ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ปัญญา วันแรก รายงาน