IMG_3458_resizeกลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา  สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้ดำเนินการการสนทนากลุ่ม (Focus  Group)   โครงการศึกษาแนวทางการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพื่อให้ได้แนวทางและยุทธศาสตร์ในการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2555  ณ  ห้องประชุม สบย.10