ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 10 ได้เป็นประธานในการประชุมสัมมนาตามโครงการ “พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาตามพันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555” ซึ่งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาได้ดำเนินการจัดขึ้น โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (เขตตรวจราชการที่ 7) มาร่วมรับฟังนโยบายและการขับเคลื่อนภารกิจตามพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ จากท่านผู้อำนวยการ สบย.10 รวมทั้งได้ร่วมกันเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและประสานงานกับเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญญา วันแรก รายงาน/วิทูร ทวีปรีดา ภาพ