Thumb_IMG_5780_resizeในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๐ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สบย.๑๐ เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วิทูร ทวีปรีดา  รายงาน/ภาพ