นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สบย.10 และประกาศนโยบายส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษของบุคลากรในสำนัก ฯ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นายขัมน์ สุขาพันธ์ ผู้อำนวยการ สกสค.ภูเก็ต นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รองผอ.สพป.ภูเก็ต และคณะข้าราชการ/ บุคลากร สังกัด สบย.10 สกสค.ภูเก็ต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.ภูเก็ต  ศูนย์เสมารักษ์ สบย.10 โดยมี นางวิภา จิรจินดากุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ
ผอ.สบย.10 กล่าวว่า ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ 2558 และตามกฎบัตรอาเซียนกำหนดให้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน  การเตรียมบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำคัญมาก พวกเราทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง  ต้องรู้จักอาเซียน  และต้องฝึกพูดภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย แต่เราก็สามารถเรียนรู้ได้ การฝึกภาษาต้องอาศัยเวลา และต่อเนื่อง  ฉะนั้นต้องฝึกพูดบ่อย ๆ ให้เกิดความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ  สบย.10 จึงได้จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน และ เป็นแหล่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ  เพื่อให้บุคลากรฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.ภูเก็ต  และ สำนักงาน สกสค.ภูเก็ตก็ยินดีร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
ภาพกิจกรรมนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สบย.10 และประกาศนโยบายส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษของบุคลากรในสำนัก ฯ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นายขัมน์ สุขาพันธ์ ผู้อำนวยการ สกสค.ภูเก็ต นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รองผอ.สพป.ภูเก็ต และคณะข้าราชการ/ บุคลากร สังกัด สบย.10 สกสค.ภูเก็ต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.ภูเก็ต  ศูนย์เสมารักษ์ สบย.10 โดยมี นางวิภา จิรจินดากุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ

             ผอ.สบย.10 กล่าวว่า ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ 2558 และตามกฎบัตรอาเซียนกำหนดให้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน  การเตรียมบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำคัญมาก พวกเราทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง  ต้องรู้จักอาเซียน  และต้องฝึกพูดภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย แต่เราก็สามารถเรียนรู้ได้ การฝึกภาษาต้องอาศัยเวลา และต่อเนื่อง  ฉะนั้นต้องฝึกพูดบ่อย ๆ ให้เกิดความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ  สบย.10 จึงได้จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน และ เป็นแหล่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ  เพื่อให้บุคลากรฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.ภูเก็ต  และ สำนักงาน สกสค.ภูเก็ตก็ยินดีร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

ญาดา วงศ์ดาว  รายงาน/วิทูร ทวีปรีดา ภาพ