pic1เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 10ได้มอบหมายให้นายโกเมศ  กลั่นสมจิต์และนางสาวกานดา  ชูแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมฟูรามา จอมเทียน บีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กานดา ชูแก้ว  ภาพ/รายงาน