SAM_0468_resizeนายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 และในงานดังกล่าว นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ศุภกิตติ์  ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์  รายงาน