DSC09268_resizeเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ"  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2555 ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

วิทูร  ทวีปรีดา  ภาพ/รายงาน