วันที่  17   มีนาคม  2555  เวลา 13.30 น. นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ นายปราโมทย์ แก้วสุข และนายวิมล จำนงบุตร ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการรองรับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 ที่จังหวัดภูเก็ต
โดยมีนายศัจธร  วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและติดตามประเมินผล นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้าราชการของ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
นายศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานนันทน์ รายงาน
SAM_0590_resizeวันที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ นายปราโมทย์ แก้วสุข และนายวิมล จำนงบุตร ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการรองรับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 ที่จังหวัดภูเก็ต  โดยมีนายศัจธร  วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและติดตามประเมินผล นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้าราชการของ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานนันทน์ รายงาน