new_28เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2555 นายจำรัส  ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วย นายทวีสิทธิ์  ใจห้าว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สบย.10 ได้ออกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ ซึ่งได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและประชุมร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจติดตาม พร้อมทั้งได้ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และโรงเรียนปอเนาะอันฮารู้ลอูลูม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 โกเมศ  กลั่นสมจิตต์  ภาพ/รายงาน