dscf5732_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เมื่อวันท่ 9 มิถุนายน 2553 ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต โดยได้กราบนมัสการพระอาจารย์จากวัดนิมมานรดี และวัดสังข์กระจายวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ สร้างสุข สนุกกับงาน

สุคนธ์  ใจเขียว รายงาน/ชนิดา  ผกามาศ ถ่ายภาพ