catsเมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2555 นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายทวีสิทธิ์  ใจห้าว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวกัลยา  ทารักษ์ เลขานุการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล และนางสาวกานดา  ชูแก้ว นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ออกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล รอบที่ 1 และการตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รายละเอียด