ภาพกิจกรรมนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ไปศึกษาดูงานสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6,5,8 และ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2555 โดยได้รับการต้อนรับและการอำนวยความสะดวกตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่ง จากผู้เกี่ยวข้องทุกสำนักฯ ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

 ศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์ รายงาน