ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ระดับสำนัก ประกอบด้วย นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ นางสาวอัจฉรา  รัตนบุญสิน และนายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี ซึ่งคณะผู้ประเมินได้ให้ข้อชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาในปี 2555 ต่อไป

วิทูร,ศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ / ภัทรานันทน์ รายงาน