dsc09475_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และนางญาดา  วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ทองอินทร์ วงศ์โสธร เป็นประธาน เพื่่อนำเสนอแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2553-2556 รวมทั้งร่วมให้ข้อเสนอในการจัดทำแผนวทางและประสานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป

นางญาดา  วงศ์ดาว   รายงาน/ถ่ายภาพ