ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดยมีนายเจน แผลงเดชา หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เลขานุการโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน  การจัดการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการจัดฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2555 รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต และสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 10  วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ครูและผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในด้านกระบวนการลูกเสือ สามารถนำไปพัฒนากิจการลูกเสือไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านกะทู้ และสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10

ปัญญา-นฤมล : ภาพ/รายงาน