ภาพกิจกรรมสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา โดยมี นายเจน แผลงเดชา นายปัญญา วันแรก และนางสาวนฤมล นำจันทร์ ดำเนินการติดตามการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา

ปัญญา วันแรก : ภาพ/รายงาน