dsc03843_resizeสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน  หลักสูตร 60 ชั่วโมง  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในสำนักงาน ฯ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยจะจัดฝึกอบรมทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.  ในการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน จึงได้เรียนเชิญบุคลากรของ สพท. ภูเก็ต และ สกสค. เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมี Miss Joyce Madbak Meiki  ครูชาวต่างประเทศ   จากโรงเรียนศิริปัญญา หรือ Earth Language Training Centre  โดยบรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน  

กัลยา เพ็ชรหึง  ผู้ประสานงานโครงการ  รายงาน/ถ่ายภาพ