SAM_0688_resizeเมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2555 นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการตามแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ณ ห้องประชุมสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 และโรงแรมวิลล่า บาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการ

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร : ภาพ/รายงาน