image_resizeวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 (นายสมพร ฉั่วสกุล) ได้ส่งผู้แทนคือ นายปัญญา วันแรก นักวิชาการศึกษาฯ เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา" ณ โรงแรมอลิซาเบธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปัญญา วันแรก : ภาพ/รายงาน