SAM_0871_resizeวันที่ 9 มิถุนายน 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 543 เพื่อพิจารณาให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน โดยได้รับเกียรติจากนายสนั่น  พาหอม ผู้อำนวยการส่วนกิจการค่ายลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นฤมล / ปัญญา : รายงาน