IMG_0127_resizeสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่10 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน เพื่อให้มีความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13- 14 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน (สามัญศึกษา + อาชีวศึกษา) ของสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  เข้ารับการอบรม  จำนวน  231  คน

กัลยา รายงาน/ศุภกิต ภาพ