dsc04109_resizeดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยมี  ประเด็นการตรวจราชการ คือ โครงการยกระดับคุณภาพสู่ความทันสมัย (Modernized  Vocational  Education)  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน   (การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ)  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย  ICT  ในศูนย์การเรียนชุมชน    ณ   จังหวัดภูเก็ต และพังงา  ระหว่างวันที่  22 – 23  มิถุนายน พ.ศ. 2553   โดยมีนายจำลอง สวนคุณานนท์  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ  ผู้อำนวยการ กศน. กรรมการและเลขานุการ การติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด    นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.สบย.10  และคณะข้าราชการ สบย.10 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย

กัลยา เพ็ชรหึง  รายงาน/ภาพ