image_5วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 (นายสมพร ฉั่วสกุล) ได้มอบหมายผู้แทนคือ นายเจน แผลงเดชา หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายฯ และนายปัญญา วันแรก นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยกร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานชุมชนลูกเสือ 4 ภาค (ภาคใต้) ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ปัญญา วันแรก  ภาพ/รายงาน