pageเมื่อวันที่ 18-22  มิถุนายน  2555   น.ส.อมรรัตน์  สอนคง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและประสานราชการ  พร้อมด้วยข้าราชการผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ”   ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ    โดยเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ  

อำภา เต็มจิตต์   รายงาน / ภาพ