DSC03635_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ค่ายพลังแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต" รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  โดยมีนายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีปิด

วิทูร  ทวีปรีดา  รายงาน/ภาพ