image_6วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯฯที่ 10 (นายสมพร ฉั่วสกุล) ได้ส่งผู้แทน คือ นายเจน แผลงเดชา และนายปัญญา วันแรก เข้าร่วมในการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือหลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ปัญญา วันแรก  รายงาน/ภาพ