IMG_0029_resizeเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555  นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (สกสค.) โดยมี นายขัมน์ สุขาพันธ์ ผอ.สกสค. เป็นผู้กล่าวรายงาน